Ako pridávať prístupný obsah na webstránku?

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) vykonáva kontroly v oblasti prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií, pri ktorých sa zameriava na viaceré kritériá. Samozrejme, ak sa pri kontrole objaví nesúlad so zákonom, môžu z toho byť vyvodené nepríjemné dôsledky. Sledujú sa rôzne technické parametre, ktoré zabezpečujeme my, avšak čo sa obsahu týka, za ten je zodpovedný klient. Keďže chceme, aby boli naše služby čo najkomplexnejšie, pripravili sme si pre vás krátky návod, aby ste si pripomenuli, akým spôsobom máte správne pridávať obsah na webstránku. Zameriame sa najmä na formátovanie textu, ktoré je dôležité najmä pre zrakovo znevýhodnené osoby, resp. pri prevode textu na reč.

Vizuálne formátovanie, teda úprava textu tak, aby bol ľahko čitateľný a zmysluplne rozčlenený, pomáha rýchlejšej orientácii v texte. Pre čitateľa je totiž jednoduchšie spracovávať viaceré časti textu, než súvislý nečlenený celok. V ňom sa môže ľahšie stratiť, alebo ho ani nedočítať do konca. Preto sa používajú odseky, písmo sa podľa potreby mení na tučné či kurzívu, alebo sa text spíše do prehľadného zoznamu.

Na pozadí vašej webstránky pracujú okrem iného aj asistenčné technológie, ktoré ľuďom so zrakovým postihnutím prevádzajú text na reč. Pri vytváraní príspevkov je preto nutné dbať na správne použitie blokov.

V praxi to znamená, že pri písaní je nevyhutné používať také bloky, ktoré sú na daný typ textu priamo určené.

Chyby pri používaní jednotlivých blokov

Zoznamy

Ak napríklad píšete v odrážkach zoznam, použite na to blok „Zoznam“ namiesto ručného vypisovania čísel alebo odrážok. Ak tento blok nepoužijete, pri kontrole ministerstvom budete sankciovaní, pretože nástroj, ktorý prevádza text na reč nepočujúcim takýto text prečíta nesprávne.

Tabuľky

Blok „Tabuľka“ je nutné použiť napríklad pri zverejňovaní úradných či prevádzkových hodín.

Zvýrazňovanie

Ak sa v texte nachádza slovo, ktoré by ste chceli určitým spôsobom zvýrazniť, je potrebné použiť bold/tučné písmo alebo kurzívu. Naopak, nikdy nenastavujte rozdielnu veľkosť písma alebo M E D Z E R Y medzi jednotlivými písmenkami. 

Chyby pri nahrávaní príloh

Okrem chýb pri formátovaní textu by sme vás chceli upozorniť na nemenej dôležité a časté nedostatky v oblasti nahrávania príloh. 

Obrázky

Na úvod si priblížime nahrávanie obrázkov. Obrázky pri aktualitách alebo udalostiach ihneď upútavajú čitateľovu pozornosť, sú akýmsi propagačným materiálom a preto vás od ich používania nechceme odrádzať. Avšak, ak sú tieto obrázky obohatené o nejaké dôležité údaje, napríklad ako na plagátoch (viď. obr.). Tieto informácie musia byť prepísané aj do textovej formy, inak povedané, obrázok v žiadnom prípade nemôže byť jediným uverejneným obsahom. 

Na obrázku č. 1 vidíme informáciu o Novoročnom plese, tá je uvedená bez sprievodného textu, čo je nesprávne. Ak teda občanov chcete o niečom informovať formou obrázku či plagátu, na webovú stránku ho musíte nahrávať spolu s textom (viď obrázok č. 2).

PDF dokumenty

Podobne ako obrázky, tak aj nahrávanie dokumentov má svoje špecifiká, na ktoré by sme Vás chceli upozorniť. Častou chybou pri nahrávaní PDF dokumentov je, že dokument, resp. PDF je nahrávané iba ako “obrázok”.

Čo to znamená? PDF, ktoré je naskenované vyzerá po otvorení iba ako obrázok, resp. nachádza sa v ňom nekopírovateľný a needitovateľný text, obrázok či tabuľka. Na prevedenie textu a iného obsahu do editovateľnej, čiže čitateľnej podoby slúži OCR program, teda program na optické rozpoznávanie znakov. Ide o technológiu, ktorá spraví z obrázkov texty a tým ich sprístupní nepočujúcim, čo je pri kontrolách opäť veľmi dôležité.

Pre naskenovanie PDF, ktoré vedia prečítať aj asistenčné technológie odporúčame mobilnú aplikáciu Adobe Scan.