Všeobecné obchodné podmienky

Alphabet group s.r.o.

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti ALPHABET GROUP S. R. O. – POSKYTOVANIE SLUŽIEB, VERZIA 1., ÚČINNÁ OD 16.08.2023

I. Všeobecné ustanovenia a výklad pojmov

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú poskytovanie online a offline služieb, ktoré sú prezentované prevažne prostredníctvom alebo v spojení s webovou stránkou www.onlineobec.sk (ďalej ako „webová stránka poskytovateľa“) a zmluvné vzťahy vznikajúce pri poskytovaní týchto služieb, a to medzi poskytovateľom služieb – spoločnosťou Alphabet group s. r. o., so sídlom Strojárenská 11C, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto, IČO: 53 436 411, zapísaná v OR Mestského súdu Košice, odd.: Sro, vložka č.: 48836/V, a objednávateľom, ktorý má záujem na poskytovaní služieb od vyššie uvedenej spoločnosti a ktorá si tieto služby objedná.
 2. Pôsobnosť obchodných podmienok: Tieto obchodné podmienky sú oddeliteľnou prílohou a neoddeliteľnou obsahovou súčasťou, v súlade s ustanoveniami § 273 Obchodného zákonníka, každej zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej medzi poskytovateľom a príslušným objednávateľom, alebo akejkoľvek inej zmluvy uzatvorenej medzi uvedenými subjektami, ak sa na tom poskytovateľ s objednávateľom preukázateľne dohodnú.
 3. Výklad pojmov: Na účely týchto obchodných podmienok ako aj ich príloh sa nasledujúce pojmy označené nižšie kurzívou v úvodzovkách vykladajú nasledovne:
  1. poskytovateľ je obchodná spoločnosť Alphabet group s. r. o., so sídlom Strojárenská 11C, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto, IČO: 53 056 043, zapísaná v OR Mestského súdu Košice, odd.: Sro, vložka č.: 48836/V,
  2. objednávateľ je podnikateľský subjekt v zmysle definície § 2 ods. (2) Obchodného zákonníka a subjekt verejného práva v zmysle § 261 ods. (2) a/alebo (3) Obchodného zákonníka (obec alebo právnická osoba v zmysle § 261 ods. (4) Obchodného zákonníka), ktorý má záujem na využívaní služieb, ktoré poskytuje poskytovateľ v zmysle týchto obchodných podmienok;
  3. zmluvné strany je spoločné označenie pre poskytovateľa a objednávateľa;
  4. službaalebo „dielo“ je akákoľvek služba, ktorú poskytuje poskytovateľ a ktorá je špecifikovaná v čl. II. týchto obchodných podmienok;
  5. „dielo“ je výsledok a/alebo produkt služieb poskytovaných poskytovateľom, ktoré sú špecifikované v čl. II. týchto obchodných podmienok (napr. webové sídlo, servisná aplikácia a podobne),
  6. elektronická správaje správa odoslaná prostredníctvom internetovej e-mailovej komunikácie cez e-mailovú schránku ktorejkoľvek zmluvnej strany;
  7. zmluva je zmluva o poskytovaní služieb alebo akákoľvek iná obdobná zmluva, ktorá je uzatvorená písomne alebo iným spôsobom upraveným týmito obchodnými podmienkami medzi poskytovateľom a objednávateľom, a ktorej oddeliteľnou prílohou a neoddeliteľnou obsahovou súčasťou sú tieto obchodné podmienky;
  8. bez zbytočného odkladuje uskutočnenie určitého úkonu alebo plnenie určitej povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy alebo týchto obchodných podmienok ktoroukoľvek zmluvnou stranou pri najbližšej možnej príležitosti / v najbližšom možnom termíne podľa objektívnych možností zmluvnej strany, najneskôr však do 5 dní odo dňa vzniku potreby pre uskutočnenie úkonu alebo plnenia tejto povinnosti;
  9. webové sídloje softvérové dielo slúžiace na publikovanie informácií objednávateľa v sieti Internet na určenej doméne vo forme HTML dokumentov, PHP dokumentov a pripojených súborov, skriptov a grafických dát. Ak je v týchto obchodných podmienkach ďalej uvedené „webová stránka“, rozumie sa v závislosti od kontextu aj systém logicky spojených webových stránok, t. j. webové sídlo alebo jeho časť;
  10. technická a obsahová špecifikácia dielaje súbor technických a obsahových špecifikácií konkrétnej služby vytvorený poskytovateľom a dodaný objednávateľovi, ktorá je prílohou zmluvy;
  11. servis dielaje zabezpečenie plnej funkčnosti diela po jeho odovzdaní do užívania objednávateľovi;
  12. údržba dielaje správa diela, oprava nájdených chýb a bezpečnostné aktualizácie systému;
  13. odovzdanie dielaje sprístupnenie diela alebo jeho časti objednávateľovi, pričom rozsah a forma sprístupneného diela je predmetom preberacieho protokolu.; odovzdanie diela – servisná aplikácia je podmienená existenciou užívateľského konta v redakčnom systéme kreovanom spoločnosťou Alphabet group s. r. o. (CMS);
  14. preberací protokol“ je dokument o odovzdaní časti alebo celého diela, ktorý obsahuje popis predmetu odovzdania a prebratia, prípadné pripomienky alebo výhrady a je podpísaný oboma zmluvnými stranami. Ak zmluvná strana odmietne preberací protokol podpísať, musí druhej zmluvnej strane doručiť písomnou formou dôvody odmietnutia a následne sa postupuje podľa príslušných častí týchto obchodných podmienok;
  15. technická odstávkaje stav, kedy poskytovateľ na nevyhnutú dobu obmedzí alebo pozastaví možnosť využívať dielo objednávateľom, ktorého účelom je zabezpečenie ďalšieho bezproblémového užívania diela a jeho následnej plnej funkčnosti a dostupnosti;
  16. Obchodný zákonník je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
  17. Autorský zákonje zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.
 4. V prípade, ak bude zmluva upravovať práva a povinnosti alebo iné náležitosti zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom a objednávateľom týkajúceho sa poskytovania služieb podľa čl. II. týchto obchodných podmienok odchylne od ustanovení týchto obchodných podmienok, prednosť majú ustanovenia zmluvy.
 5. Všetky vzťahy týkajúce sa zmluvy, ktoré sa týkajú poskytovania služieb podľa zmluvy a týchto obchodných podmienok, a ktoré nie sú výslovne upravené v zmluve alebo týmito obchodnými podmienkami, sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných platných, všeobecne záväzných právnych predpisov.
 6. Kontaktnými údajmi poskytovateľa na účely podania akéhokoľvek podnetu súvisiaceho s zmluvou alebo poskytovanými službami podľa týchto obchodných podmienok sú: spoločnosťou Alphabet group s. r. o. so sídlom Strojárenská 11C, Košice – mestská časť Staré Mesto 040 01 e-mail: info@onlineobec.sk alebo akákoľvek iná osobitná e-mailová adresa, ktorá je uvedená v zmluve (pričom prednosť má v takom prípade e-mailová adresa uvedená v zmluve).
 7. Aktualizácia obchodných podmienok. Poskytovateľ je oprávnený tieto obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť, upraviť alebo aktualizovať. Po zmene obchodných podmienok je poskytovateľ povinný informovať objednávateľov o novom znení obchodných podmienok, a to najneskôr 10 dní pred nadobudnutím účinnosti nového znenia obchodných podmienok. Poskytovateľ je povinný informovať objednávateľa o novom znení obchodných podmienok, a to ich doručením objednávateľovi elektronickou správou a ich zverejnením na webovej stránke poskytovateľa. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že objednávateľ v tejto lehote vyjadrí súhlas s novým znením obchodných podmienok, alebo v prípade, ak objednávateľ nevykoná v lehote do nadobudnutia účinnosti novej verzie obchodných podmienok žiadny úkon, má sa za to, že objednávateľ so zmenou obchodných podmienok súhlasí. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností v takom prípade platí, že objednávateľ je novým znením obchodných podmienok viazaný, a to odo dňa ich účinnosti. V prípade, že objednávateľ so zmenou obchodných podmienok nesúhlasí, je oprávnený od uzatvorenej zmluvy odstúpiť. Písomné odstúpenie od zmluvy však musí byť poskytovateľovi doručené najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu účinnosti zmenených obchodných podmienok, pričom odstúpenie od zmluvy sa bližšie spravuje ustanoveniami článku IX. týchto obchodných podmienok.

II. Služby poskytované poskytovateľom

 1. Poskytovateľ poskytuje objednávateľovi služby, ktorých aktuálna ponuka a bližšia špecifikácia je zverejnená na webovej stránke poskytovateľa (www.onlineobec.sk) a ktorej bližšiu špecifikáciu poskytne poskytovateľ objednávateľovi aj pred uzatvorením príslušnej zmluvy.
 2. Poskytovateľ poskytuje objednávateľovi, v súlade s bodom 1. tohto článku obchodných podmienok, nasledujúce služby:
  1. služby vytvorenia servisnej aplikácie pre inteligentné telefóny určenej pre obce a ich obyvateľov od poskytovateľa. Servisná aplikácia je navrhnutá v aplikačnom rozhraní ako modulový systém (moduly reprezentované ako dlaždice) a kreovaná pre elektronické zariadenia, ktoré podporujú operačné systémy „Android“ a „iOS“ a je verejne dostupná cez digitálnu distribučnú platformu „Google Play“ a „Apple App Store“ (ďalej ako „služba servisná aplikácia“) a umožňuje využívanie všetkých tam uvedených základných služieb a funkcionalít, ktoré sú ďalej špecifikované v ďalších bodoch tohto článku týchto obchodných podmienok, vrátane poskytovania doplnkových služieb súvisiacich so službou servisná aplikácia;
  2. služby vytvorenia systému na hromadné rozosielanie SMS správ, emailov a upozornení do aplikácií určený pre obce a ich občanov, ktorého súčasťou je údržba systému a vytvorenie propagačných materiálov. Systém je koncipovaný ako JavaScriptová aplikácia (klient) bežiaca v internetovom prehliadači, ktorá komunikuje cez API rozhranie so serverovým komponentom napísaným v PHP dokumente (ďalej ako „služba SMS systém“), a umožňuje využívanie všetkých tam uvedených základných služieb a funkcionalít, ktoré sú ďalej špecifikované v ďalších bodoch tohto článku týchto obchodných podmienok, vrátane poskytovania doplnkových služieb súvisiacich so službou SMS systém;
  3. služby vytvorenia aplikácie pre inteligentné telefóny určenej pre obce a ich obyvateľov, ktorá je kreovaná v aplikačnom rozhraní ako modulový systém (moduly reprezentované ako dlaždice) a je navrhnutá a podporovaná operačnými systémami „Android“ a „iOS“ a stiahnuteľná cez digitálnu distribučnú platformu „Google Play“ a „App Store“ (ďalej ako „služba aplikácia“), a umožňuje využívanie všetkých tam uvedených základných služieb a funkcionalít, ktoré sú ďalej špecifikované v ďalších bodoch tohto článku týchto obchodných podmienok, vrátane poskytovania doplnkových služieb súvisiacich so službou aplikácia,
  4. podporné a prevádzkové služby súvisiace s prevádzkou služieb špecifikovaných v odsekoch 2.1. až 2.3. vyššie (servisnej aplikácie, SMS systému a/alebo aplikácie) (bez ich prvotného vytvorenia pre objednávateľa) v prípadoch, kedy tieto služby, resp. produkty z nich vyplývajúce (servisná aplikácia, SMS systém a/alebo aplikácia) už vytvorené a prevádzkované objednávateľ má, t. j. (i) služby špecifikované v odsekoch 3.3. až 3.5. bodu 3. tohto článku obchodných podmienok v prípade servisnej aplikácie, (ii) služby špecifikované v odsekoch 4.3. až 4.5. bodu 4. tohto článku obchodných podmienok v prípade SMS systému a (iii) služby špecifikované v odsekoch 5.3. až 5.5. bodu 5. tohto článku obchodných podmienok v prípade aplikácie.
 3. Služba servisná aplikácia – v rámci poskytovania tejto služby:
  1. sa poskytovateľ zaväzuje, že pre objednávateľa vytvorí servisnú aplikáciu (ďalej ako „servisná aplikácia“ alebo „dielo“) a objednávateľ sa zaväzuje, že vyhotovené dielo riadne prevezme a uhradí za jeho vytvorenie a za licenciu na jeho používanie v zmysle čl. IV. a čl. VIII. týchto obchodných podmienok dohodnutú odplatu,
  2. sa poskytovateľ zaväzuje okrem vyhotovenia diela po jeho riadnom odovzdaní objednávateľovi uviesť dielo – servisnú aplikáciu, do rutinnej prevádzky na základe zdokumentovaných požiadaviek objednávateľa v technickej a obsahovej špecifikácii diela, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy a ďalej dielo pre objednávateľa prevádzkovať formou poskytovania ďalších doplnkových služieb špecifikovaných nižšie v odseku 3.5. tohto bodu tohto článku obchodných podmienok,
  3. sa poskytovateľ zaväzuje zabezpečiť plnú funkčnosť a dostupnosť diela a jeho riadnu prevádzku pre potreby objednávateľa, pričom poskytovateľ nemá túto povinnosť v prípade technickej odstávky diela, o ktorej je povinný bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa prostredníctvom e-mailu uvedeného v úvode zmluvy alternatívne telefonického kontaktu, a to vopred najmenej jeden kalendárny deň pred technickou odstávkou diela,
  4. sa poskytovateľ zaväzuje, že pre objednávateľa bude realizovať a poskytovať technickú podporu súvisiacu s prevádzkou diela, a to formou online podpory a servisných služieb k dielu v rámci dohodnutého ročného prevádzkového poplatku a objednávateľ sa zaväzuje, že poskytovateľovi uhradí v zmysle čl. IV. týchto obchodných podmienok ročný prevádzkový poplatok,
  5. je objednávateľ oprávnený, priamo na základe uzatvorenej zmluvy, využívať aj nasledujúce, s tým spojené služby, ktoré sú funkciami vyhotoveného diela:
   • publikovanie príspevkov typu Aktualita, Udalosť a Výveska do redakčného systému Poskytovateľa (ďalej ako „CMS“),
   • nastavovanie viditeľnosti, dátumu publikovania, kategórií, ilustračného obrázka a špecifických metadát jednotlivých príspevkov,
   • ukladanie multimédií do CMS,
   • vyberanie multimédia z galérie, zo zariadenia alebo priamo vyhotovením snímky z kamery,
   • odosielanie textových správ cez modul Rozhlas – SMS, E-mail, Push notifikácia,
   • kontrola dostatku kreditu pre odoslanie SMS správ,
   • ukladanie rozpísaných konceptov,
   • použitie preddefinovaných šablón,
   • rýchle kontaktovanie obchodnej a zákazníckej podpory Poskytovateľa cez e-mail, telefón alebo web,
   • prezeranie blogu Poskytovateľa,
   • prihlasovanie pomocou biometrie (napr. odtlačok prsta) – v prípade, ak je dostupné rýchle prepojenie na obecnú stránku alebo admin rozhranie.
 4. Služba SMS systém – v rámci poskytovania tejto služby:
  1. sa poskytovateľ zaväzuje, že pre objednávateľa vytvorí systém na hromadné rozosielanie SMS správ, e-mailov a upozornení do aplikácií určený pre obce a ich obyvateľov (ďalej ako „SMS systém“ alebo „dielo“) a objednávateľ sa zaväzuje, že vyhotovené dielo riadne prevezme a uhradí za jeho vytvorenie a za licenciu na jeho používanie v zmysle čl. IV. a čl. VIII. týchto obchodných podmienok dohodnutú odplatu,
  2. sa poskytovateľ zaväzuje okrem vyhotovenia diela po jeho riadnom odovzdaní objednávateľovi uviesť dielo – SMS systém, do rutinnej prevádzky na základe zdokumentovaných požiadaviek objednávateľa v technickej a obsahovej špecifikácii diela, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy a ďalej dielo pre objednávateľa prevádzkovať formou poskytovania ďalších doplnkových služieb špecifikovaných nižšie v odseku 4.5. tohto bodu tohto článku obchodných podmienok,
  3. sa poskytovateľ zaväzuje zabezpečiť plnú funkčnosť a dostupnosť diela a jeho riadnu prevádzku pre potreby objednávateľa, pričom poskytovateľ nemá túto povinnosť v prípade technickej odstávky diela, o ktorej je povinný bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa prostredníctvom e-mailu uvedeného v úvode zmluvy alternatívne telefonického kontaktu, a to vopred najmenej jeden kalendárny deň pred technickou odstávkou diela,
  4. sa poskytovateľ zaväzuje, že pre objednávateľa bude realizovať a poskytovať technickú podporu súvisiacu s prevádzkou diela, a to formou online podpory a servisných služieb k dielu v rámci dohodnutého ročného prevádzkového poplatku a objednávateľ sa zaväzuje, že poskytovateľovi uhradí v zmysle čl. IV. týchto obchodných podmienok ročný prevádzkový poplatok,
  5. je objednávateľ oprávnený, priamo na základe uzatvorenej zmluvy, využívať aj nasledujúce, s tým spojené služby, ktoré sú funkciami vyhotoveného diela:
   • správa odberateľov odosielateľom,
   • delenie odberateľov podľa kritérií oblasti, jazyka, záujmu o kategórie správ,
   • manuálne odoslanie správy odosielateľom,
   • automatizované odosielanie správ prepojené s webstránkou obce, a to vo forme upozornení na nadchádzajúce udalosti a upozornení na zbieranie odpadu,
   • ukladanie a aplikácia šablón správ odosielateľom,
   • odosielanie správ vo viacerých jazykoch
   • oAuth 2.0 zabezpečenie spojenia medzi klientom a serverom,
   • automatické vystavovanie faktúr.
 5. Služba aplikácia – v rámci poskytovania tejto služby:
  1. sa poskytovateľ zaväzuje, že pre objednávateľa vytvorí aplikáciu pre inteligentné telefóny určenú pre obce a ich obyvateľov (ďalej ako „aplikácia“ alebo „dielo“) a objednávateľ sa zaväzuje, že vyhotovené dielo riadne prevezme a uhradí za jeho vytvorenie a za licenciu na jeho používanie v zmysle čl. IV. a čl. VIII. týchto obchodných podmienok dohodnutú odplatu,
  2. sa poskytovateľ zaväzuje okrem vyhotovenia diela po jeho riadnom odovzdaní objednávateľovi uviesť dielo – aplikáciu, do rutinnej prevádzky na základe zdokumentovaných požiadaviek objednávateľa v technickej a obsahovej špecifikácii diela, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy a ďalej dielo pre objednávateľa prevádzkovať formou poskytovania ďalších doplnkových služieb špecifikovaných nižšie v odseku 5.5. tohto bodu tohto článku obchodných podmienok,
  3. sa poskytovateľ zaväzuje zabezpečiť plnú funkčnosť a dostupnosť diela a jeho riadnu prevádzku pre potreby objednávateľa, pričom poskytovateľ nemá túto povinnosť v prípade technickej odstávky diela, o ktorej je povinný bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa prostredníctvom e-mailu uvedeného v úvode zmluvy alternatívne telefonického kontaktu, a to vopred najmenej jeden kalendárny deň pred technickou odstávkou diela,
  4. sa poskytovateľ zaväzuje, že pre objednávateľa bude realizovať a poskytovať technickú podporu súvisiacu s prevádzkou diela, a to formou online podpory a servisných služieb k dielu v rámci dohodnutého ročného prevádzkového poplatku a objednávateľ sa zaväzuje, že poskytovateľovi uhradí v zmysle čl. IV. týchto obchodných podmienok ročný prevádzkový poplatok,
  5. je objednávateľ oprávnený, priamo na základe uzatvorenej zmluvy, využívať aj nasledujúce, s tým spojené služby, ktoré sú funkciami vyhotoveného diela:
   • Aktuality – špecifikácia: zobrazenie zoznamu aktualít z webovej stránky, možnosť filtrovať podľa kategórie (Oznamy, Kultúra, Šport, resp. všetky, ktoré sú definované na webovej stránke). Zobrazenie detailu aktuality. Možnosť jej zdieľania alebo otvorenia stránky na webe,
   • Úradná tabuľa – špecifikácia: obdobne ako Aktuality,
   • Udalosti – špecifikácia: obdobne ako Aktuality, navyše informácie o mieste a čase konania udalosti,
   • Podnety – špecifikácia: obdobne ako Aktuality, navyše zobrazenie časovej osi riešenia podnetu, zobrazenie na mape,
   • Naše Firmy – špecifikácia: obdobne ako Aktuality, navyše zobrazenie kontaktných údajov a polohy na mape,
   • Obecný úrad – špecifikácia: zobrazenie úradných hodín, adresy, FB a pod.,
   • Počasie – špecifikácia: v obci, na 9 dní dopredu, aktualizácia 4x do dňa (Noc, Ráno, Poobede, Večer), Max.- Min. teplota za deň,
   • V okolí – špecifikácia: zoznam miest a zariadení so službami v obci a jej okolí (Potraviny, Lekárne, Pumpy, Parkovanie, Reštaurácie, Hotely, Bankomaty, Káva, Bary). Miesta sú získavané a aktualizované podľa aplikácie Google Maps. V prípade ak užívateľ povolí použiť svoju polohu, tak je zobrazená vzdialenosť medzi ním a jednotlivými miestami a zariadeniami so službami,
   • Vlastný obsah zo stránky – špecifikácia: ak má obec na webovej stránke napr. informácie o vzácnej pamiatke, turistickom centre, speváckom zbore, výsledky futbalových zápasoch a pod., môže ich zobrazovať ako jednu z dlaždíc, t. j. modul,
   • Obsah z iných web stránok – špecifikácia: modul zobrazí obsah inej webovej stránky – napr. farských oznamov miestnej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, alebo ponuka miestneho poľnohospodárskeho podniku/družstva,
   • Jazyk aplikácie – špecifikácia: možnosť zmeniť jazyk v aplikácií (v turistických obciach napr. na angličtinu a pod., pri národnostných menšinách napr. na maďarčinu, nemčinu a pod.), avšak obsah z webovej stránky sa neprekladá automaticky, pokiaľ k nemu neexistuje jazykový ekvivalent.

III. ZMLUVA a VYHLÁSENIA

 1. Zmluva sa medzi poskytovateľom a objednávateľom uzatvára:
  1. písomne,
  2. prostredníctvom elektronických správ, alebo telefonicky, prostredníctvom telefónneho čísla poskytovateľa zverejneného na webovej stránke alebo inými elektronickými prostriedkami, pričom v takom prípade sú zmluvné strany povinné sa dohodnúť na všetkých povinných náležitostiach zmluvy potrebnej pre jej uzatvorenie v zmysle týchto obchodných podmienok a príslušných právnych predpisov a jednoznačne vyjadriť svoju vôľu byť viazaný zmluvou. Po uzatvorení zmluvy inak ako písomne vyhotoví poskytovateľ písomné potvrdenie o uzatvorení zmluvy, ktoré podpíšu obe zmluvné strany, inak platí, že k uzatvoreniu zmluvy neprišlo.
 2. Uzatvorením zmluvy objednávateľ vyhlasuje, že:
  1. že je podnikateľom v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka a/alebo subjektom verejného práva v zmysle ustanovení § 261 Obchodného zákonníka (v závislosti od právnej povahy objednávateľa);
  2. je právne spôsobilý zmluvu a každú osobitnú zmluvu uzatvorenú na základe zmluvy a týchto obchodných podmienok uzavrieť;
  3. sa oboznámil s ustanoveniami týchto obchodných podmienok a v plnom rozsahu s nimi súhlasí;
  4. bude dodržiavať povinnosti ustanovené týmito obchodnými podmienkami;
  5. bude pri plnení zmluvy a každej osobitnej zmluvy uzatvorenej na základe zmluvy a týchto obchodných podmienok dodržiavať zásady poctivého obchodného styku.
 3. V prípade, ak objednávateľ nespĺňa podmienky na uzatvorenie zmluvy uvedené v predchádzajúcom bode tohto článku obchodných podmienok, nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu a poskytovateľ je oprávnený uzatvorenie odmietnuť.
 4. Po nadobudnutí účinnosti zmluvy je objednávateľ, v súlade s článkom V. týchto obchodných podmienok, povinný uhradiť dohodnutú odplatu za službu.
 5. Po nadobudnutí účinnosti zmluvy začne poskytovateľ s poskytovaním objednaných služieb, v termínoch a podľa špecifikácií dohodnutých v zmluve, resp. jej oddeliteľných prílohách.

IV. ODMENA, PLATOBNÉ PODMIENKY, ZMLUVNÁ POKUTA

 1. Na základe uzatvorenej zmluvy je objednávateľ povinný uhradiť a/alebo uhrádzať poskytovateľovi za poskytovanie objednaných služieb odplatu, a to vo výške dohodnutej v písomnom vyhotovení zmluvy (alebo písomnom potvrdení o uzatvorení zmluvy).
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je povinný platiť, okrem odplaty podľa bodu 1. tohto článku obchodných podmienok, aj ročný prevádzkový poplatok za prevádzku diela, ktoré je výsledkom objednaných služieb v zmysle čl. II. týchto obchodných podmienok a doplnkové služby špecifikované v článku II. týchto obchodných podmienok, a to vo výške dohodnutej v písomnom vyhotovení zmluvy (alebo písomnom potvrdení o uzatvorení zmluvy). Rokom sa rozumie technický rok, teda dvanásť po sebe nasledujúcich mesiacov.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že odplata za poskytované služby v zmysle bodu 1. tohto článku obchodných podmienok pozostáva z:
  1. v prípade služby servisná aplikácia z: (i) odplaty za vytvorenie diela – servisnej aplikácie v zmysle bodu 2.1. čl. II. týchto obchodných podmienok a poskytnutie licencie podľa čl. VIII. týchto obchodných podmienok, vo výške určenej v zmluve (alebo písomnom potvrdení o uzatvorení zmluvy), ktorú je objednávateľ povinný uhradiť v zmysle bodu 1. tohto článku obchodných podmienok a (ii) ročného prevádzkového poplatku za prevádzku diela a poskytovanie služieb podľa bodu 3.5. čl. II. týchto obchodných podmienok, ktorý je objednávateľ povinný uhradiť v zmysle bodu 2. tohto článku obchodných podmienok, a
  2. v prípade služby SMS systém z: (i) odplaty za vytvorenie diela – SMS systému v zmysle bodu 2.2. čl. II. týchto obchodných podmienok a poskytnutie licencie podľa čl. VIII. týchto obchodných podmienok, vo výške určenej v zmluve (alebo písomnom potvrdení o uzatvorení zmluvy), ktorú je objednávateľ povinný uhradiť v zmysle bodu 1. tohto článku obchodných podmienok a (ii) ročného prevádzkového poplatku za prevádzku diela a poskytovanie služieb podľa bodu 4.5. čl. II. týchto obchodných podmienok, ktorý je objednávateľ povinný uhradiť v zmysle bodu 1. tohto článku obchodných podmienok, a
  3. v prípade služby aplikácia z: (i) odplaty za vytvorenie diela – aplikácie v zmysle bodu 2.3. čl. II. týchto obchodných podmienok a poskytnutie licencie podľa čl. VIII. týchto obchodných podmienok, vo výške určenej v zmluve (alebo písomnom potvrdení o uzatvorení zmluvy), ktorú je objednávateľ povinný uhradiť v zmysle bodu 1. tohto článku obchodných podmienok a (ii) ročného prevádzkového poplatku za prevádzku diela a poskytovanie služieb podľa bodu 5.5. čl. II. týchto obchodných podmienok, ktorý je objednávateľ povinný uhradiť v zmysle bodu 2. tohto článku obchodných podmienok.
 4. V cene diela sú zahrnuté aj prípadné opravy a odstránenia vád diela počas úvodnej prevádzky, ako aj v záručnej dobe v trvaní 3 mesiacov odo dňa odovzdania diela ako výsledku poskytovaných služieb do rutinnej prevádzky. Skryté vady, ktoré nebudú zistené počas úvodnej prevádzky, odstráni poskytovateľ počas záručnej doby, na základe požiadavky objednávateľa do 30 pracovných dní od nahlásenia vady a v prípade, ak ide o obzvlášť zložitú vady do 60 dní pracovných dní od nahlásenia vady (t. j. v prípade, ak pôjde o vadu plošnú, ktorá si bude vyžadovať aj rozsiahle testovanie). Za skryté vady sa nepovažujú vady alebo zmeny funkčnosti, ktoré sa nevyskytovali počas úvodnej prevádzky a/alebo súvisia so zmenami a aktualizáciou infraštruktúry. Všetky požiadavky je objednávateľ oprávnený oznámiť poskytovateľovi prostredníctvom mailovej alebo telefonickej komunikácie.
 5. Cena za dielo bola určená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
 6. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že v prípade, ak z akéhokoľvek dôvodu príde k zániku zmluvy (spôsobom upraveným v zmluve alebo týchto obchodných podmienkach, predovšetkým niektorým zo spôsobov uvedených v článku IX. týchto obchodných podmienok) počas trvania príslušného roka, za ktorý už objednávateľ uhradil paušálnu odplatu podľa bodu 2. tohto článku obchodných podmienok, nie je poskytovateľ povinný pomernú časť uhradenej odplaty objednávateľovi vrátiť a objednávateľ nemá nárok na jej vrátenie.
 7. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že poskytovateľ je oprávnený jednostranne meniť výšku dohodnutej odplaty v  zmluve za službu, a to vždy po uplynutí jedného roka trvania zmluvy, na základe oznámenia o novej výške odplaty za službu, ktoré je poskytovateľ povinný doručiť objednávateľovi vždy najneskôr do uplynutia príslušného roka trvania zmluvy. V prípade, ak objednávateľ s novou výškou odplaty za službu podľa tohto bodu obchodných podmienok nebude súhlasiť, a ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, je objednávateľ oprávnený od uzatvorenej zmluvy postupom podľa článku IX. týchto obchodných podmienok odstúpiť.
 8. Odplata za službu je poskytovateľom uvedená vrátane prípadných poskytovaných zliav, ak nie je ďalej uvedené inak.
 9. Zmluvné strany sa dohodli, že podkladom pre zaplatenie odplaty za služby (vyhotovenie diela a ročného prevádzkového poplatku) je faktúra. Faktúra musí obsahovať náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a odo dňa zaregistrovania poskytovateľa ako platiteľa DPH náležitosti faktúry podľa § 71 a nasledujúcich príslušného zákona o DPH (pričom v takom prípade sa o príslušnú výšku DPH navýši aj dohodnutá odplata za poskytované služby podľa týchto obchodných podmienok). V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa vyššie uvedeného alebo faktúra nebude v súlade s predmetom zmluvy objednávateľ má právo vrátiť poskytovateľovi faktúru bez zaplatenia do termínu splatnosti na jej prepracovanie. Nový termín splatnosti faktúry začína plynúť dňom doručenia opravenej, riadne vystavenej faktúry.
 10. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ je oprávnený vystaviť do 7 kalendárnych dní od účinnosti uzatvorenej zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, riadnu faktúru (daňový doklad) na úhradu celej sumy odplaty za objednané služby, a to vopred v prvom roku prevádzky. V druhom roku a každom nasledujúcom roku prevádzky bude faktúra obsahujúca odplatu za objednané služby vystavená do 7 kalendárnych dní po začatí technického roka užívania diela objednávateľom. Odplatu za objednané služby je objednávateľ povinný uhradiť v plnej výške poskytovateľovi do 15 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi, ak nebude na konkrétnej faktúre vystavenej poskytovateľom podľa tohto bodu tohto článku obchodných podmienok uvedená dlhšia doba splatnosti. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúru najskôr v deň, kedy dôjde k uzatvoreniu zmluvy.
 11. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ je oprávnený vystaviť do 7 kalendárnych dní od účinnosti uzatvorenej zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, riadnu faktúru (daňový doklad) na úhradu celej sumy odplaty za ročný prevádzkový poplatok, a to vopred v prvom roku prevádzky. V druhom roku a každom nasledujúcom roku prevádzky bude faktúra obsahujúca odplatu za ročný prevádzkový poplatok vystavená do 7 kalendárnych dní po začatí technického roka užívania diela objednávateľom. Odplatu za ročný prevádzkový poplatok je objednávateľ povinný uhradiť v plnej výške poskytovateľovi do 15 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi, ak nebude na konkrétnej faktúre vystavenej poskytovateľom podľa tohto bodu tohto článku obchodných podmienok uvedená dlhšia doba splatnosti. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúru najskôr v deň, kedy dôjde k uzatvoreniu zmluvy.
 12. Zmluvné strany sa dohodli, že faktúru vyhotovenú v zmysle bodov 10. až 11. tohto článku obchodných podmienok zašle poskytovateľ v dvoch exemplároch na adresu sídla objednávateľa uvedenú v úvode zmluvy alternatívne elektronicky prostredníctvom e-mailu na adresu objednávateľa uvedenú v úvode zmluvy. Fakturovaná čiastka sa považuje za uhradenú dňom, v ktorom došlo k pripísaniu fakturovanej čiastky na účet poskytovateľa.
 13. Akúkoľvek odplatu za služby poskytované poskytovateľom podľa zmluvy o využívaní služieb (t. j. za službu alebo za služby) je objednávateľ povinný bezhotovostným platobným prevodom na bankový účet Poskytovateľa, ktorého číslo a bankové spojenie budú uvedené v príslušnej faktúre doručenej objednávateľovi alebo objednávateľovi zo strany poskytovateľa oznámené iným preukázateľným spôsobom.
 14. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že v prípade omeškania objednávateľa s uhradením odplaty za poskytovanie služieb je poskytovateľ oprávnený účtovať objednávateľovi zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,03 % denne z výšky dohodnutej odplaty a to za každý aj začatý deň omeškania.
 15. Objednávateľ vyhlasuje, že toho času nie je platiteľom DPH v zmysle príslušných právnych predpisov, v dôsledku čoho nie je povinný k dohodnutým cenám podľa bodu 3. tohto článku účtovať aj DPH vo výške sadzby určenej všeobecne záväzným právnym predpisom platným a účinným v čase dodania služby. Platenie DPH je zákonnou povinnosťou každej zdaniteľnej osoby a vzniká dňom uvedeným v registrácii pre DPH, pričom registrácia pre DPH je povinná po dosiahnutí zákonom stanoveného obratu zdaniteľnej osoby podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). V zmysle vyššie uvedeného sa tak zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak sa počas trvania účinnosti zmluvy poskytovateľ stane platiteľom DPH, bude k dohodnutým cenám podľa bodu 3. tohto článku účtovať aj DPH vo výške sadzby určenej všeobecne záväzným právnym predpisom platným a účinným v čase dodania služby a nie je povinný na to objednávateľa vopred upozorniť.

V. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN A OSOBITNÉ USTANOVENIA

 1. Poskytovateľ je povinný objednané služby v zmysle zmluvy poskytnúť v dohodnutom termíne a spôsobom dohodnutým v týchto obchodných podmienkach.
 2. Za riadne vykonané dielo sa považuje dielo vykonané v zmysle týchto obchodných podmienok a v zmysle technickej a obsahovej špecifikácie diela v kvalite zodpovedajúcej príslušným právnym predpisom a záväzným technickým normám. Za včasné vykonanie diela zmluvné strany považujú dielo vykonané tak, aby bolo dielo sprístupnené:
  1. v prípade diela – servisná aplikácia najneskôr v lehote do 15 dní odo dňa podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami, vždy však za predpokladu, že objednávateľ má v prevádzke funkčné webové sídlo (webovú stránku), keďže fungovanie servisnej aplikácie závisí od fungovania a prevádzky webového sídla objednávateľa,
  2. v prípade diela – SMS systém najneskôr v lehote do 60 dní odo dňa podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami, vždy však za predpokladu, že objednávateľ má v prevádzke funkčné webové sídlo (webovú stránku), keďže fungovanie SMS systému závisí od fungovania a prevádzky webového sídla objednávateľa, okrem prípadov, kedy ide o prevádzku SMS systému pre objednávateľa bez webového sídla, pričom v takom prípade musí mať objednávateľ funkčné a spustené tzv. dummy webové sídlo,
  3. v prípade diela – aplikácia najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami, vždy však za predpokladu, že objednávateľ má v prevádzke funkčné webové sídlo (webovú stránku), keďže fungovanie aplikácie závisí od fungovania a prevádzky webového sídla objednávateľa, okrem prípadov, kedy ide o prevádzku aplikácie pre objednávateľa bez webového sídla, pričom v takom prípade musí mať objednávateľ funkčné a spustené tzv. dummy webové sídlo.
  4. s výnimkou prípadu, ak k odovzdaniu diela nie je možné pristúpiť z dôvodov na strane objednávateľa (t. j. poskytovateľ sa nikdy nemôže dostať do omeškania s odovzdaním diela alebo plnením svojej inej povinnosti v prípade, ak je v omeškaní s poskytnutím súčinnosti alebo splnením inej povinnosti objednávateľ, pričom od splnenia tejto povinnosti alebo poskytnutia takejto súčinnosti objednávateľa závisí splnenie povinnosti poskytovateľa, a v takom prípade sa lehota na splnenie povinnosti poskytovateľa predlžuje o dobu omeškania objednávateľa v zmysle vyššie uvedeného), alebo z dôvodov, ktoré poskytovateľ nie je možný ovplyvniť vo vzťahu k pôsobeniu tretích subjektov alebo pôsobenia „vis maior„.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo servisná aplikácia, SMS systém a aplikácia sa považujú za odovzdané pri splnení súčasne všetkých nasledovných podmienok: (i) nainštalovaním diela poskytovateľom u objednávateľa, príp. prostredníctvom vzdialeného pripojenia, (i) poskytnutím prihlasovacieho mena a hesla pre prihlásenie sa do príslušnej služby (diela), (iii) predvedením fungovania diela objednávateľovi a oboznámením s jednotlivými funkciami diela cez vzdialené pripojenie, prípadne cez videohovor alebo inštruktážne video, (iv) podpísaním preberacieho protokolu, ktorý je objednávateľ povinný podpísať do 7 dní odo dňa odovzdania diela zo strany poskytovateľa, a to s výhradami, alebo bez výhrad.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že riadne odovzdanie diela bude osvedčené písomným preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý podpíšu obe zmluvné strany po dodaní diela zo strany poskytovateľa, v súlade s bodmi 2. a 3. vyššie. Preberací protokol musí obsahovať prehlásenie objednávateľa, že dielo prevzal. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo ako výsledok alebo súčasť poskytovanej služby sa považuje za odovzdané aj v deň, kedy poskytovateľ splní všetky vyššie uvedené a dohodnuté podmienky na odovzdanie diela a objednávateľ preukázateľne odmietne dielo prevziať, t. j. podpísať preberací protokol v lehote podľa poslednej vety bodu 3. tohto článku obchodných podmienok.
 5. Objednávateľ je povinný:
  1. uhradiť poskytovateľovi odplatu za objednané a poskytované služby v termínoch a spôsobom uvedeným v týchto obchodných podmienkach,
  2. uhradiť poskytovateľovi prevádzkový poplatok v súvislosti s objednanými a poskytovanými službami v termínoch a spôsobom uvedeným v týchto obchodných podmienkach, a
  3. poskytovať poskytovateľovi ním vyžadovanú súčinnosť, najmä vo vzťahu k včasnému poskytovaniu informácií a dokladov, a to v lehotách určených v týchto obchodných podmienkach, inak v lehotách určených poskytovateľom v jeho jednotlivých výzvach, a ak postupom uvedeným vyššie lehoty určené nie sú, bezodkladne.
 6. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený pred vytvorením diela, najneskôr do jeho odovzdania, upresňovať poskytovateľovi svoje požiadavky na dielo a na jeho technické kritériá, ale len v rámci funkcií diela definovaných v článku II. obchodných podmienok. Poskytovateľ je oprávnený a zároveň aj povinný písomne upozorniť objednávateľa na nevhodné požiadavky počas vytvárania diela, ktoré nie sú v súlade s parametrami uvedenými v týchto obchodných podmienkach a zmluve. Zmluvné strany sa taktiež dohodli, že je objednávateľ povinný reagovať na výzvy k spolupráci zo strany poskytovateľa po odovzdaní diela do užívania, a to v najkratšom technicky možnom čase.
 7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak poskytovateľ na vytvorenie diela použije iné diela iných autorov, je povinný zabezpečiť, aby takýmto konaním nedošlo k neoprávnenému zásahu do akýchkoľvek práv tretích osôb, a zároveň je povinný zabezpečiť pre objednávateľa sublicenciu v prospech objednávateľa, a to v rovnakom rozsahu ako poskytuje poskytovateľ licenciu objednávateľovi v zmysle týchto obchodných podmienok. V prípade porušenia uvedenej povinnosti zodpovedá poskytovateľ za spôsobenú škodu objednávateľovi, a to v celom rozsahu.
 8. V prípade diela – webová stránka sa poskytovateľ zaväzuje umožniť objednávateľovi kontrolu obsahovej, vizuálnej a funkčnej časti webovej stránky počas jej vývoja, úvodnej prevádzky a rutinnej prevádzky.
 9. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že poskytovateľ má právo počas celej doby platnosti zmluvy vykonať technickú odstávku diela, pričom je povinný o tom bezodkladne informovať objednávateľa a technickú odstávku diela vykonať len na nevyhnutnú dobu pre potreby zabezpečenia ďalšieho bezproblémového užívania diela a jeho následnej plnej funkčnosti a dostupnosti pre objednávateľa.
 10. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ je na základe uzatvorenej zmluvy oprávnený posielať objednávateľovi informácie o jeho ponukách a službách, a to pravidelných časových intervaloch určených poskytovateľom, a to prostredníctvom elektronickej správy, ako aj prostredníctvom SMS správ, na kontaktné údaje objednávateľa, ktoré poskytovateľovi na tento účel objednávateľ poskytne.
 11. Zmluvné strany sa týmto v zmysle príslušných právnych predpisov výslovne dohodli na tom, že poskytovateľ je oprávnený doručiť objednávateľovi akúkoľvek faktúru alebo iný daňový doklad (ak to príslušné právne predpisy dovoľujú) aj v elektronickej forme, a to prostredníctvom e-mailovej správy na e-mailovú adresu, ktorú na tento účel objednávateľ poskytovateľovi poskytne.
 12. Miesto a čas dodania konkrétnych objednaných služieb bude vždy dohodnutý medzi zmluvnými stranami individuálne, pričom ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, je poskytovateľ povinný poskytnúť objednávateľovi objednané služby na diaľku, z miesta svojho sídla alebo inej prevádzkarne.
 13. Poskytovateľ uzavretím zmluvy dáva súhlas so zverejnením zmluvy na webovom sídle objednávateľa alebo v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky.
 14. Poskytovateľ nie je povinný poskytnúť služby alebo vykonávať úkony smerujúce k poskytnutiu služieb v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou akéhokoľvek svojho finančného záväzku voči poskytovateľovi na základe týchto obchodných podmienok alebo príslušných zmlúv, a takýto postup poskytovateľa nie je porušením jeho povinnosti poskytnúť službu v dohodnutom čase.
 15. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky informácie vzájomne poskytnuté pri plnení predmetu zmluvy sú považované za dôverné, okrem tých, ktoré sú ktoroukoľvek zo zmluvných strán označené ako bežné informácie. Dôverné informácie sú najmä informácie týkajúce sa obchodnej činnosti poskytovateľa a postupov poskytovateľa pri poskytovaní služieb, vrátane informácií, ktoré boli, sú alebo budú získané priamo či nepriamo druhou zmluvnou stranou v súvislosti s realizáciou vyššie uvedených zmlúv, buď v písomnej, ústnej, elektronickej alebo inej forme (ďalej len „dôverné informácie“).
 16. Zmluvné strany sú povinné zachovať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách, ibaže by z týchto obchodných podmienok alebo z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov vyplývalo inak. Tento záväzok trvá aj po ukončení zmluvy ktorýmkoľvek zo spôsobov jej ukončenia.
 17. Zmluvné strany sa dohodli, že za porušenie povinnosti mlčanlivosti o dôverných informáciách sa podľa predchádzajúceho bodu tohto článku obchodných podmienok nepovažuje:
  1. zverejnenie informácií súvisiacich so zverejnením referencie o službách poskytovateľa, ktoré objednávateľovi poskytoval, po predchádzajúcom súhlase objednávateľa;
  2. zverejnenie informácií, ktorých zverejnenie alebo poskytnutie si vyžadujú príslušné všeobecne záväzné právne predpisy;
  3. zverejnenie alebo poskytnutie informácií, ktoré sú verejne známe alebo sa verejne známymi stali inak ako zmluvou;
  4. zverejnenie alebo poskytnutie informácií, na ktorých zverejnení alebo poskytnutí sa zmluvné strany preukázateľne dohodnú.

VI. ZODPOVEDNOSť ZA VADY DODANEJ SLUŽBY a Vylúčenie zodpovednosti poskytovateľa

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ zodpovedá za to, že objednávateľovi poskytne služby v dohodnutom čase a rozsahu tak, ako je prezentované na webovej stránke poskytovateľa, v súlade s ich charakterom a uzavretou zmluvou.
 2. Zodpovednosť objednávateľa podľa bodu 1. tohto článku obchodných podmienok trvá po dobu poskytovania príslušnej služby objednávateľovi.
 3. Objednávateľ je oprávnený si uplatniť zodpovednosť voči poskytovateľovi za vady (ďalej ako „reklamácia“):
  • poskytnutej služby (t. j. v prípade, ak poskytovateľ objednanú službu vôbec neposkytol),
  • kvality poskytnutej služby (t. j. v prípade, ak poskytovateľ neposkytol zvolenú službu tak, ako je to dohodnuté v týchto obchodných podmienkach), alebo
  • spojené s výškou odplaty alebo inými skutočnosťami súvisiacimi s úhradou odplaty za objednanú službu.
 4. Reklamáciu je objednávateľ povinný uplatniť si u poskytovateľa bez zbytočného odkladu po tom, čo zistil vadu poskytovanej služby, v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, avšak:
  1. najneskôr do 3 mesiacov odo dňa odovzdania diela ako výsledku poskytovaných služieb do rutinnej prevádzky, v prípade služieb, resp. tej ich časti, ktorých výsledkom je odovzdanie diela (napr. vyhotoveného webového sídla), a
  2. najneskôr však do 3 pracovných dní, od kedy sa o príslušnej vade dozvedel, a to v prípade paušálnych a doplnkových služieb poskytovaných poskytovateľom spolu s príslušnou hlavnou službou tak, ako sú definované v čl. II. týchto obchodných podmienok.
  3. Po márnom uplynutí vyššie uvedených lehôt objednávateľovi nároky z vád služby voči poskytovateľovi zanikajú.
 5. Reklamáciu si môže objednávateľ uplatniť písomne alebo elektronicky na kontaktné adresy poskytovateľa uvedené v článku I. týchto obchodných podmienok.
 6. V reklamácii objednávateľ uvedie druh poskytovanej služby a jej špecifikáciu (názov služby, svoje identifikačné údaje v rozsahu názov, sídlo, IČO, osobné údaje kontaktnej osoby) a dôvody, na základe ktorých reklamuje službu. V týchto dôvodoch uvedie v čom spočíva príslušná vada. Z reklamácie musí byť dostatočne preukázané, že k vade došlo.
 7. Poskytovateľ prijatú reklamáciu vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa jej prijatia, ak príslušné právne predpisy neustanovujú inak. Na ďalší postup poskytovateľa ohľadom spôsobu vybavenia reklamácie a lehoty na vybavenie reklamácie sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka a iné všeobecne záväzne platné právne predpisy Slovenskej republiky.
 8. Poskytovateľ môže vybaviť reklamáciu podľa svojho uváženia jedným z nasledovných spôsobov:
  1. odstránenie vady,
  2. poskytnutie zľavy z dohodnutej odplaty,
  3. predĺženie doby aktivácie služby, ak to nebude v rozpore s inými príslušnými ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
 9. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade služby webová stránka poskytovateľ nezodpovedá za prípadné vady, výpadky a / alebo poruchy webovej stránky, ktorých následkom je prerušenie poskytovania služieb. Poskytovateľ má právo odstaviť webovú stránku bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu. Zmluvné strany sa taktiež dohodli, že poskytovateľ nie je zodpovedný za obsah stránok, grafické prvky, ani za pravdivosť a aktuálnosť informácií na nich zobrazených a doplnených zo strany objednávateľa, túto zodpovednosť nesie v plnom rozsahu objednávateľ.
 10. Poskytovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté a spôsobené stratou alebo poškodením uložených dát, ak príslušné právne predpisy neustanovujú inak.

VII. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Pri poskytovaní služieb na základe zmluvy alebo osobitnej zmluvy o využívaní služieb prichádza k spracúvaniu osobných údajov kontaktných osôb a zástupcov objednávateľov poskytovateľom v postavení prevádzkovateľa v zmysle čl. 4 ods. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní Osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“)
 2. Poskytovateľ dbá na to, aby spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb podľa predchádzajúceho bodu tohto článku obchodných podmienok bolo zákonné, spravodlivé a transparentné. Poskytovateľ spracúva osobné údaje vždy len na konkrétne účely a na základe určených právnych základov a zabezpečuje, aby každé spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb bolo vykonávané v súlade a podľa ustanovení Nariadenia a ostatných príslušných predpisov o ochrane osobných údajov. Všetky podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov poskytovateľom v zmysle tohto článku obchodných podmienok sú zverejnené na webovej stránke v https://onlineobec.sk/ochrana-sukromia/zasady-ochrany-osobnych-udajov-alphabet-group-s-r-o/.
 3. Zmluvné strany tiež zhodne uznávajú, že pri poskytovaní služieb na základe zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy o využívaní služieb (v závislosti od konkrétnej služby) poskytovateľom pre objednávateľa môže prichádzať k spracúvaniu osobných údajov poskytovateľom ako sprostredkovateľom v zmysle čl. 4 ods. 8 Nariadenia v mene objednávateľa ako prevádzkovateľa v zmysle čl. 4 ods. 7 Nariadenia. Zmluvné strany sa týmto dohodli, že právny vzťah týkajúci sa vyššie uvedeného spracúvania osobných údajov sa bude riadiť zmluvou o poverení so spracúvaním osobných údajov, ktorej znenie je zverejnené na webovej stránke poskytovateľa na nasledujúcom linku https://onlineobec.sk/wp-content/uploads/Zmluva-o-povereni-so-spracuvanim-osobnych-udajov_Alphabet-group-s.r.o.pdf, a ktorú uzatvorením zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy o využívaní služieb zmluvné strany uzatvárajú.

VIII. LICENCIA – AUTORSKÝ Zákon

 1. Programová a grafická časť jednotlivých diel, ktoré sú obsahom a/alebo súčasťou služieb, ktoré sú poskytované objednávateľovi na základe príslušnej zmluvy a týchto obchodných podmienok (ďalej na účely tohto článku aj ako „dielo“) je v zmysle Autorského zákona fyzická osoba, ktorá udelila licenčnou zmluvou poskytovateľovi súhlas na použitie diela s neobmedzeným územným, vecným a časovým rozsahom. Dielo je duševným vlastníctvom a požíva ochranu podľa Autorského zákona a ostatných príslušných právnych predpisov.
 2. V zmysle skutočností uvedených v bode 1. tohto článku Zmluvy je nositeľom majetkových práv k dielu poskytovateľ. Poskytovateľ vyhlasuje, že v zmysle Autorského zákona je oprávnený udeliť súhlas na použitie diela (ďalej ako „licencia“) objednávateľovi. Nepravdivosť vyhlásenia poskytovateľa podľa predchádzajúcej vety zakladá povinnosť náhrady škody voči objednávateľovi.
 3. Poskytovateľ udeľuje týmito obchodnými podmienkami (uzatvorením zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy, ktorej neoddeliteľnou obsahovou súčasťou sú tieto obchodné podmienky) súhlas na používanie Diela nasledovne:
  • v prípade, ak je dielo súčasťou služby servisná aplikácia, udeľuje poskytovateľ objednávateľovi licenciu na použitie diela výlučne počas doby platnosti zmluvy, a ako nevýhradnú licenciu. V zmysle udelenej licencie je objednávateľ oprávnený použiť dielo akýmkoľvek známym a bežným použitím, a to iba nasledovnými spôsobmi: (i) prenesením diela na akékoľvek iné nosiče, a (ii) používaním diela objednávateľom na vlastné prevádzkové účely;
  • v prípade, ak je dielo súčasťou služby SMS systém, udeľuje poskytovateľ objednávateľovi licenciu na použitie diela v neobmedzenom rozsahu a na dobu neurčitú, a ako nevýhradnú licenciu. V zmysle udelenej licencie je objednávateľ oprávnený použiť dielo akýmkoľvek známym a bežným použitím, a to iba nasledovnými spôsobmi: (i) prenesením diela na akékoľvek iné nosiče (ii) verejným vystavením diela prostredníctvom siete internet, a (iii) používaním diela objednávateľom na obchodné účely, poskytovanie informácií a reklamu (prezentáciu objednávateľa);
  • v prípade, ak je dielo súčasťou služby aplikácia, udeľuje poskytovateľ objednávateľovi licenciu na použitie diela výlučne počas doby platnosti zmluvy, a ako nevýhradnú licenciu. V zmysle udelenej licencie je objednávateľ oprávnený použiť dielo akýmkoľvek známym a bežným použitím, a to iba nasledovnými spôsobmi: (i) prenesením diela na akékoľvek iné nosiče, a (ii) používaním diela objednávateľom na obchodné účely, poskytovanie informácií a reklamu (prezentáciu objednávateľa), (iii) verejným vystavením diela prostredníctvom siete internet;
 4. Odmena za poskytnutie licencie podľa tohto článku obchodných podmienok je zahrnutá (je súčasťou) odmeny za poskytovanie služieb podľa zmluvy.
 5. Zmluvné strany sa týmto výslovne dohodli, že objednávateľ nie je oprávnený udeliť súhlas na použitie diela (sublicenciu) tretej (ďalej) osobe, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 6. Ustanovenie bodu 5. tohto článku obchodných podmienok sa nevzťahuje na obsahovú časť diela, pretože vlastníkom všetkých práv k obsahovej časti diela je objednávateľ, ktorý zodpovedá za dodržiavanie autorských práv a iných práv vyplývajúcich z duševného vlastníctva materiálov a iných súčastí obsahovej časti diela a za to, že prostredníctvom obsahovej časti diela nebudú porušované všeobecne záväzné právne predpisy.

IX. Trvanie zmluvy a zánik (UKONČENIE) zmluvy

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva o poskytovaní služieb je uzavretá dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami, kedy nadobúda platnosť a účinnosť, pokiaľ nie je účinnosť viazaná na povinnosť zverejniť zmluvu v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že je zmluva uzavretá s povinnou osobou, pri ktorej je zákonom ustanovená povinnosť zverejňovať zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky, zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že:
  1. v prípade, ak je predmetom zmluvy poskytovanie služieb, ktorých výsledkov je vyhotovenie a odovzdanie diela poskytovateľom objednávateľovi, zaväzuje sa objednávateľ objednané služby poskytnúť a dielo protokolárne odovzdať v termíne určenom po dohode s objednávateľom, ktorý je špecifikovaný v zmluve (alebo písomnom potvrdení o uzatvorení zmluvy),
  2. v prípade, ak je predmetnom zmluvy poskytovanie služieb, ktoré majú opakujúcu sa (paušálnu) povahu, zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu, ktorá je špecifikovaná v písomnom vyhotovení zmluvy (alebo písomnom potvrdení o jej uzatvorení), pričom ak nie je dohodnuté v písomnom vyhotovení zmluvy (alebo písomnom potvrdení o jej uzatvorení) inak, je zmluva uzatvorená na 5 (slovom päť) rokov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Uplynutím doby trvania zmluvy zmluva zaniká.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť:
  1. dohodou zmluvných strán vyhotovenou v písomnej forme ku dňu určenému v tejto dohode;
  2. odstúpením od zmluvy v prípadoch uvedených v týchto obchodných podmienkach príslušnou zmluvnou stranou (špecifikovaných najmä v bodoch 5. a 6. tohto článku obchodných podmienok).
 5. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak:
  1. objednávateľ aj napriek predchádzajúcej písomnej výzve poskytovateľa doručenej objednávateľovi (ktorá môže byť doručená aj elektronickými prostriedkami) porušuje svoje povinnosti a/alebo iné ustanovenia zmluvy alebo týchto obchodných podmienok, nezjedná nápravu ani v dodatočne poskytnutej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní,
  2. objednávateľ sa dostal do omeškania s plnením akéhokoľvek svojho finančného záväzku voči poskytovateľovi (t. j. ak neuhradil svoj záväzok v dohodnutej lehote splatnosti, za ktorý sa, ak nie je dohodnuté inak, považuje termín splatnosti uvedený na príslušnej faktúre vystavenej poskytovateľom a doručenej objednávateľovi, a aj napriek písomnej výzve poskytovateľa doručenej objednávateľovi (ktorá môže byť doručená aj elektronickými prostriedkami) v tam uvedenej dodatočnej lehote (ktorá nesmie byť kratšia ako 3 dni) si svoj finančný záväzok voči poskytovateľovi nesplnil,
  3. objednávateľ aj napriek predchádzajúcej písomnej výzve poskytovateľa doručenej objednávateľovi (ktorá môže byť doručená aj elektronickými prostriedkami) porušuje autorské práva poskytovateľa vzťahujúce sa k dielu a/alebo dielam, ktoré sú obsahom alebo súčasťou služieb, ktoré sú poskytované na základe zmluvy objednávateľovi (a ktoré sú upravené v čl. II. týchto obchodných podmienok), a
  4. v prípade služby webová stránka ak objednávateľ dodá poskytovateľovi obrazový, zvukový alebo zvukovoobrazový materiál, texty, popisky, obrázky, programy, prezentácie alebo akékoľvek iné obsahy alebo materiály, ktoré majú byť použité na zhotovenie webovej stránky, jej úpravu, zmenu alebo dokončenie (poskytnutie služby), ktoré svojim obsahom, grafickým spracovaním alebo účelom, na ktorý majú byť použité porušujú všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie alebo iné platné medzinárodné právne predpisy, ktorými je Slovenská republika viazaná, alebo ktorých obsah, vyhotovenie alebo úroveň zobrazenia sú v rozpore s dobrými mravmi, a po upozornení poskytovateľa na skutočnosti uvedené vyššie aj naďalej trvá na ich zverejnení alebo inom použití na webovej stránke.
 6. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak:
  1. poskytovateľ riadne (v zmysle zmluvy) nedodal objednávateľovi dielo v stanovených termínoch alebo v prípade uvedenom v bode 7. čl. I. týchto obchodných podmienok,
  2. poskytovateľ aj napriek predchádzajúcej písomnej výzve objednávateľa doručenej poskytovateľovi (ktorá môže byť doručená aj elektronickými prostriedkami) porušuje svoje povinnosti a/alebo iné ustanovenia zmluvy alebo týchto obchodných podmienok a nezjedná nápravu ani v dodatočne poskytnutej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní.
 7. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručené písomne a musí obsahovať dôvod odstúpenia. Doručením odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane zmluva zaniká (t. j. s účinkami ex nunc). Zmluvné strany sa dohodli, že pri odstúpení od zmluvy sa neuplatní ustanovenie § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ nie je povinný vrátiť objednávateľovi už zaplatenú odplatu za využívanie služieb. Poskytovateľ po odstúpení od zmluvy objednávateľom zastaví poskytovanie služby objednávateľovi, vrátane všetkých prípadných doplnkových služieb v súlade so zmluvou.
 8. V prípade, ak objednávateľ neuhradí poskytovateľovi dohodnutú odplatu za služby alebo akúkoľvek jej časť v termíne jej splatnosti podľa tohto článku alebo príslušnej faktúry (daňového dokladu), má poskytovateľ nárok na úhradu úrokov z omeškania za každý, aj začatý deň omeškania objednávateľa s úhradou dohodnutej odplaty za služby alebo akúkoľvek jej časť vo výške 0,05 % z dlžnej sumy – a to počnúc prvým dňom omeškania až do zaplatenia.
 9. V prípade zániku zmluvy ktorýmkoľvek z vyššie uvedených spôsobov zanikajú aj všetky práva a povinnosti vyplývajúce zmluvným stranám z  zmluvy, s výnimkou tých ustanovení, z povahy ktorých je zrejmé, že majú trvať aj po zániku zmluvy a/alebo inej obdobnej zmluvy o využívaní služieb, pričom za také zmluvné strany považujú predovšetkým ustanovenia o povinnosti uhradiť druhej zmluvnej strane zmluvnú pokutu, ak na ňu vznikol nárok pred zánikom príslušnej zmluvy alebo povinnosť uhradiť poskytovateľovi odplatu, ak mu na ňu vznikol nárok pred zánikom príslušnej zmluvy v zmysle týchto obchodných podmienok.

X. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky sú súčasťou každej zmluvy, ktorá je uzatvorená postupom upraveným v týchto obchodných podmienkach, a ich ustanovenia sú z vôle zmluvných strán pre zmluvné strany záväzné. Zmluvné strany sa môžu písomne dohodnúť na tom, že tieto obchodné podmienky sa vzťahujú aj zmluvy, ktoré poskytovateľ s objednávateľom uzatvorili pred ich účinnosťou ako aj na zmluvy, ktoré sú uzatvorené medzi poskytovateľom a objednávateľom inak, ako postupom upraveným v týchto obchodných podmienkach.
 2. Ak niektoré z ustanovení týchto obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa táto neplatnosť a / alebo neúčinnosť ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok, ktoré zostávajú platné a účinné alebo platnosti zmluvy uzavretej medzi zmluvnými stranami na základe týchto obchodných podmienok, ktorá zostáva platná a účinná. Poskytovateľ sa zaväzuje v prípade takejto neplatnosti a / alebo neúčinnosti niektorého ustanovenia týchto obchodných podmienok nahradiť takéto neplatné a / alebo neúčinné ustanovenie novým ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá zamýšľanému obsahu pôvodného neplatného a / alebo neúčinného ustanovenia a v prípade, že sa takéto neplatné a/ alebo neúčinné ustanovenie dotýka zmluvy už uzavretej medzi poskytovateľom a objednávateľom sú zmluvné strany povinné takéto ustanovenia nahradiť vzájomnou dohodou ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá zamýšľanému obsahu nahrádzaného ustanovenia.
 3. Zmluvné strany vyhlasujú, že prípadné spory vzniknuté v súvislosti s poskytovaním služieb podľa týchto obchodných podmienok na základe zmluvy budú riešiť predovšetkým dohodou, prostredníctvom vzájomných rokovaní a mimosúdne prostredníctvom mediácie.
 4. V prípade, že je niektoré ustanovenie týchto obchodným podmienok v rozpore s ustanovením všeobecne záväzného právneho predpisu, od ktorého sa môžu zmluvné strany dohodou odchýliť alebo jeho aplikáciu vylúčiť, má sa za to, že zmluvné strany sa od takého ustanovenia právneho predpisu odchýlili, resp. že podľa povahy danej veci použitie takého ustanovenia vylúčili.
 5. Tieto obchodné podmienky (verzia 1.) nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 16.08.2023.