Všeobecné podmienky ochrany osobných údajov

Ochrana súkromia

Vaša bezpečnosť je u nás na prvom mieste. Nižšie nájdete informácie o ochrane vášho súkromia. Môžete si pozrieť, aké údaje získavame a ako ich používame, či a s kým ich zdieľame a zároveň ako môžete spracovávanie údajov kontrolovať alebo prípadne zastaviť.

Kto sme a kde nás môžete kontaktovať

Prevádzkovateľom pri spracúvaní vašich osobných údajov je spoločnosť Alphabet Partner s.r.o. Vaše osobné údaje spracováva ako správca, t.j. určuje, ako budú spracované, za akým účelom a na ako dlho, prípadne vyberá ďalších spracovávateľov, ktorí s ich spracovaním budú pomáhať.

Prevádzkovateľ
Alphabet Partner s.r.o.
Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice – Staré Mesto, Slovenská Republika
Zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I v odd. Sro, vložka č. 46644/V
IČO: 52 436 411

Zodpovedná osoba
Bc. Michal Krigovský
E-mail: sukromie@obecnyweb.sk

Ako zbierame vaše osobné údaje

Na webovom sídle od vás zbierame osobné údaje iba v prípade, že ich potrebujeme pre poskytnutie vami žiadanej služby.

Kontaktný Formulár

Zbierané údaje:Meno, telefónne číslo, e-mailová adresa, obsah správy
Využitie:V prípade, že nám napíšete, si ukladáme váš e-mail a jeho obsah za účelom odpovedania a ďalšej e-mailovej komunikácie. Túto komunikáciu nikdy nezverejníme ani neposkytneme tretím stranám.
Doba úschovy:Po dobu chodu nášho webového sídla, alebo kým nevyužijete právo zabudnutia.


Odber noviniek

Zbierané údaje:e-mailová adresa
Využitie:Váš email bude použitý výlučne na zasielanie odberu noviniek. Nikdy Vám naň nezašleme spam ani ho nesprístupníme tretím osobám.
Doba úschovy:Po dobu chodu nášho webového sídla, alebo kým sa z odberu noviniek sami neodhlásite.

Komu údaje sprístupňujeme

K vašim údajom majú prístup zamestnanci našej spoločnosti, ktorí spravujú obsah webového sídla a webových sídel obcí. Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym tretím stranám s výnimkou:

Webglobe – Yegon, s.r.o.  – Poskytovateľ serverov
Sídlo: Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava, Slovenská Republika
Zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I v odd. Sro, vložka č. 59027/B

WebSupport s.r.o.– Poskytovateľ serverov
Sídlo: Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, Slovenská Republika
Zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I v odd. Sro, vložka č. 63270/B

ECOMAIL.CZ, s.r.o– Fungovanie newsletteru
Sídlo:  Na Mlejnku 764/18, Braník, 147 00 Praha 4, Česká Republika
Zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I v odd. Sro, vložka č. 59027/B

TOPefekt s.r.o.– Rozosielanie SMS
Sídlo: B. Němcové 767/13, 787 01 Šumperk, Česká Republika
Registrovaná pod číslom spoločnosti 29444268

Google Ireland Limited– Prevádzkovanie mobilných aplikácií, Analýza a štatistiky návštevnosti
Sídlo: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
Registrovaná pod číslom spoločnosti 368047

Apple Inc.– Prevádzkovanie mobilných aplikácií
Sídlo: One Apple Park Way, Cupertino, California, USA
Registrovaná pod číslom spoločnosti 95014

FullStory, Inc.– Analýza a štatistiky návštevnosti
Sídlo: 818 Marietta Street Suite A Atlanta, GA 30318 USA

Prenos do tretích krajín

Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo Slovenskej Republiky neprenášame s výnimkou:

 • emaily nahlásené na newsletter, ktoré sú spracovávané v Českej Republike,
 • telefónne čísla, ktoré sú spracovávané v Českej Republike,
 • údaje zadané v Androidových mobilných aplikáciách, ktoré sú spracovávané spoločnosťou Google,
 • údaje zadané v iOS mobilných aplikáciách, ktoré sú spracovávané spoločnosťou Apple,
 • údaje o práci s administračným systémom, ktoré sú spracovávané spoločnosťou FullStory.

Ako vaše údaje chránime

V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili. Elektronické údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri technického prevádzkovateľa umiestnenom na území Slovenskej Republiky, ktorý databázu obsahujúcu osobné údaje chráni pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Aké sú vaše práva

Z toho, že spracúvame vaše osobné údaje, Vám vyplývajú viaceré práva. V prípade, že si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, Vás budeme o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. V odôvodených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom vás budeme informovať.

Ako si uplatniť vaše práva

Uplatniť vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje uvedené v časti „Kto sme a kde nás môžete kontaktovať“ vyššie.

Vo vašej žiadosti Vás prosíme uviesť vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť vašej žiadosti. Tieto informácie od vás požadujeme preto, aby sme si overili vašu totožnosť a neposkytli Vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.

Právo na prístup k údajom

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje a v prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme vám informáciu o tom, aké údaje o vás spracúvame, za akým účelom, komu boli vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať.

Právo na opravu

Ak sa domnievate, že naša obec o vás spracúva nesprávne osobné údaje, môžete využiť toto právo kontaktovaním zodpovednej osoby za obsah a požiadať ju o opravu.

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

 • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali,
 • odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ,
 • namietnete na základe Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu,
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

V prípade, ak by boli Vaše osobné údaje zverejnené a Vy si u nás uplatníte právo na vymazanie, vymažeme aj takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň budeme informovať ostatných príjemcov vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by teda vymazať všetky odkazy na Vaše osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte tiež právo nás požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania, a to v týchto prípadoch:

 • ak sa domnievate, že o vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov,
 • spracúvanie Vašich osobných údajov je protizákonné a Vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania,
 • už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre Vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania vašich právnych nárokov,
 • v prípade, ak namietate spracúvanie Vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, prenesieme na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi.

Právo namietať

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvania Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu.

Podávanie sťažností

V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov našou obcou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorého kontaktné údaje nájdete tu.

Použitie cookies

Súbory cookies sú malé kúsky údajov, ktoré sa ukladajú vo vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení počas prezerania webových stránok, ktoré technicky zabezpečujú vybrané funkcie webového sídla. Jednotlivé cookies majú rôznu dobu “trvanlivosti” – dobu uloženia vo vašom zariadení. Niektoré cookies sa vymažú z vášho zariadenia po tom, ako zatvoríte okno prehliadača (session cookie), iné zostávajú vo vašom zariadení uložené aj po ukončení prehliadania našich webových stránok (permanent cookie).

Aké cookies používame?

Funkčné a technické cookies
Využívame funkčné a technické cookies, ktoré zabezpečujú riadne fungovanie nášho webového sídla a nenesú žiadne osobné údaje. 

Analytické cookies
Analytické cookies slúžia na získavanie štatistiky návštevnosti webstránky a nenesú žiadne osobné údaje.

Ako si nastaviť povolenia pre cookies?
Spravovať alebo obmedziť to, ako my a naši partneri využívame cookies a podobné technológie môžete v nastaveniach prehliadača: hoci väčšina prehliadačov má základné nastavenie, ktorým akceptujú cookies, ich nastavenia umožňujú, aby ste si vymazali alebo odmietli cookies. Musíme vás však upozorniť, že v tomto prípade nemusia niektoré poskytované služby riadne fungovať.

Ďalšie informácie

Ak by ste mali k ochrane osobných údajov akékoľvek otázky, napíšte nám na sukromie@obecnyweb.sk, alebo na korešpondenčnú adresu zodpovednej osoby.

Podmienky ochrany osobných údajov mobilnej aplikácie pre obce

Ako zbierame vaše osobné údaje

V mobilnej aplikácii sprostredkúvame zbieranie osobných údajov pre koncového zákazníka (tj. obec) iba v prípade, že ich potrebujeme pre poskytnutie vami žiadanej služby. Zbierajú sa nasledovné údaje:

 • Registračný token – slúži na zasielanie notifikácií od obce, nie je to ale osobný údaj.
 • Meno a priezvisko a e-mailová adresa pri odoslaní podnetu pre starostu.

Bližšie informácie o využití a dobe úschovy nájdete v podmienkach ochrany osobných údajov koncového zákazníka (tj. obec). 

Komu údaje sprístupňujeme

Osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám podľa našich všeobecných podmienok ochrany osobných údajov. Prenos do tretích krajín takisto spadá pod všeobecné podmienky. 

Ako vaše údaje chránime

V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili. Elektronické údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri technického prevádzkovateľa umiestnenom na území Slovenskej Republiky, ktorý databázu obsahujúcu osobné údaje chráni pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Aké sú vaše práva

Z toho, že spracúvame vaše osobné údaje, Vám vyplývajú viaceré práva. V prípade, že si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, Vás budeme o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. V odôvodených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom vás budeme informovať.

Ako si uplatniť vaše práva

Uplatniť vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje uvedené v časti „Kto sme a kde nás môžete kontaktovať“ vyššie.

Vo vašej žiadosti Vás prosíme uviesť vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť vašej žiadosti. Tieto informácie od vás požadujeme preto, aby sme si overili vašu totožnosť a neposkytli Vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.

Podávanie sťažností

V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov našou obcou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorého kontaktné údaje nájdete tu.

Použitie cookies

Súbory cookies sú malé kúsky údajov, ktoré sa ukladajú vo vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení počas prezerania webových stránok, ktoré technicky zabezpečujú vybrané funkcie webového sídla. Jednotlivé cookies majú rôznu dobu “trvanlivosti” – dobu uloženia vo vašom zariadení. Niektoré cookies sa vymažú z vášho zariadenia po tom, ako zatvoríte okno prehliadača (session cookie), iné zostávajú vo vašom zariadení uložené aj po ukončení prehliadania našich webových stránok (permanent cookie).

Aké cookies používame?
Mobilná aplikácia žiadne cookies nevyužíva.